Pomiary elektryczne w trójmieście

Oferujemy pomiary elektryczne na terenie Gdańska, Gdyni i Sopotu oraz w okolicznych miejscowościach. Wykonuje się regularne pomiary instalacji elektrycznej, co pozwala unikać powstawania wielu awarii lub usterek. Prawo budowlane jasno mówi, że “badania eksploatacyjne powinny być wykonywane nie rzadziej niż co 5 lat lub co rok przy szkodliwym wpływie czynników zewnętrznych”.  Dlatego warto pamiętać także o tym, iż konieczne jest przeprowadzenie pomiaru instalacji elektrycznej, aby legalnie zamieszkać w danym budynku.

Czym są pomiary elektryczne i po co je wykonujemy?

Celem wykonywania pomiarów instalacji elektrycznej jest sprawdzenie prawidłowego zainstalowanych urządzeń elektrycznych. W pierwszej kolejności sprawdza się przewody, czy nie mają one uszkodzonej izolacji i nie stwarzają one zagrożenia. Kontroluje się między innymi umieszczenie kontaktów, ich odległość od natrysków i wanien oraz przymocowanie do ścian, dlatego po przeprowadzeniu oględzin należy przejść do właściwych pomiarów elektrycznych.

Pomiary ochronne instalacji elektrycznych

Pomiar ochronny instalacji elektrycznej możemy zaliczyć do najważniejszych pomiarów elektrycznych. Mierzy skuteczność ochrony przeciwporażeniowej, który wykonuje się szybkim wyłączeniem zasilania. Pomiar polega na sprawdzeniu, czy urządzenie zabezpieczające odłączy zasilanie w czasie pojawienia się napięcia na jego metalowej obudowie.

Pomiary elektryczne odbiorcze

Pomiar odbiorczy instalacji elektrycznej niskiego napięcia jest przeprowadzany podczas montażu lub po ukończeniu budowy. Pomiar ten jest wykonywany przez elektryka przed przekazaniem pomieszczenia do eksploatacji. Twoim zadaniem jest przekazanie elektrykowi wszystkich niezbędnych informacje dotyczących tej czynności. Sprawdzenie odbiorcze instalacji elektrycznych oraz urządzeń obejmuje porównywanie wyników z kryteriami dotyczącymi wymaganych norm. W trakcie rozbudowy instalacji, pomiary odbiorcze są konieczne, aby sprawdzić czy nie pogorszył się stan bezpieczeństwa istniejącej instalacji elektrycznej. Pomiary odbiorcze powinny obejmować:

  • sprawdzenie dokumentacji;
  • oględziny wszystkich elementów badanej instalacji;
  • pomiary dotyczące parametrów technicznych instalacji;
  • próby funkcjonalne instalacji oraz urządzeń;

Pomiary elektryczne okresowe

Pomiary okresowe wykonuje się w czasie eksploatacji i instalacji urządzeń elektrycznych. Zapewniają one okresową kontrolę stanu technicznego i bezpieczeństwo elektryczne oraz osób zajmujących się ich eksploatacją. Prawidłowe przeprowadzenie okresowego pomiaru elektrycznego dokonuje się w regularnych odstępach czasowych, aby za pomocą pomiarów i prób określić, czy dana instalacja oraz elementy jej wyposażenia mogą być nadal eksploatowane. W trakcie wykonywania pomiaru okresowego uwzględnia się przepisy oraz zalecenia poprzednich pomiarów okresowych. Brak odpowiedniej dokumentacji wiąże się z przeprowadzeniem wstępnej inspekcji. Ważne jest, aby podczas okresowego pomiaru elektrycznego wziąć pod uwagę:

   • zachowanie bezpieczeństwa osób i zwierząt przebywających w pobliżu;
   • ochronę mienia klienta przed powstaniem jakiegokolwiek uszkodzenia;
   • sprawdzenie czy urządzenia ochronne i monitorujące są ustawione prawidłowo;
   • stan instalacji, aby nie była ona uszkodzona;
   • ujawnienie odchyleń oraz wad instalacji;
   • potwierdzenie prawidłowości nastawienia urządzeń ochronnych i monitorujących.

Pomiary rezystancji izolacji są bardzo ważne

Pomiary rezystancji izolacji wykonuje się przede wszystkim w celu zapobiegania pożarowi instalacji elektrycznej. Często pomiar ten pomijamy, jednak zdobyte przez nasze doświadczenie i profesjonalizm nie pozwalają nam zapomnieć o tym jakże ważnym pomiarze. Przede wszystkim wykonuje się go przy wyłączonym zasilaniu, a wytworzone napięcie powinno wynosić około 500 V. Wszystko zależy także od wykonania całej instalacji. Jeśli położono ją poprawnie, proces pomiaru przebiega szybko i sprawnie. Jeśli natomiast źle ją oznaczono na planach, czas i koszt jej sprawdzenia znacznie wzrasta. Pomiar rezystancji izolacji informuje o stanie izolacji przewodów całej instalacji. Podsumowując, warto zauważyć, że regularnie wykonywany pomiar rezystancji izolacji pozwoli zapobiegać powstawaniu awarii lub uszkodzeń.

Pomiar ciągłości przewodów- na czym to polega

Pomiar ciągłości połączeń przewodów ochronnych i wyrównawczych jest bardzo ważny między innymi w przypadku połączeń wyrównawczych koryt. Polega on tak naprawdę na pomiarze rezystancji przewodu. Każdy przewód posiada swój opór elektryczny, który jest zależny między innymi od jego długości. W warunkach mieszkaniowych wykonuję pomiar początku i końca przewodu, który nie przekracza 1 ohma. Pomiar ciągłości przewodów wykonuję po wyłączeniu zasilania.